1.

Obecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky sú poskytnuté na stránke www.fotomontaz.sk, bližšie informácie môžete získať na stránke www.fotomontaz.sk/kontakt

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.fotomontaz.sk.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Marek Chrenko - Internetový marketing, so sídlom Palkovičova 216/10, 821 08 Bratislava - Ružinov,  IČO: 50 087 231, DIČ: 1121271503. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim (spotrebiteľom), neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (podnikateľom) neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že autor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neúspechy. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním k danej tématike.

2.

Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.fotomontaz.sk a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

3.

Cena produktov, pokuty, faktúry

V zhrnutí objednávky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.fotomontaz.sk.

Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.

Forma platby

Platba za objednané služby je jednorazová.

5.

Spôsob platby

Možnosti platieb:

a) Bankovým prevodom

6.

Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

7.

Zodpovednosť za obsah webu

Predávajúci môže webové stránky aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

8.

Ochrana osobných údajov

Živnostník Marek Chrenko - Internetový marketing sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádza kupujúci v prihláške do kurzu Photomontage1_1, sú nevyhnutné pre identifikáciu ako registrujúceho užívateľa.

Osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie s poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy Marek Chrenko - Internetový marketing so sídlom Palkovičova 216/10, 821 08 Bratislava,  IČO: 50 087 231, DIČ: 1121271503, ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách.

Pokiaľ by kupujúci so zasielaním informácií nesúhlasil, môže to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môže kupujúci kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

9.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.